Bell Schedules

7th Grade Regular Bell Schedule Except Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:25 AM 55 min
Passing 9:25 AM 9:30 AM 5 min
Period 2 9:30 AM 10:25 AM 55 min
Passing 10:25 AM 10:30 AM 5 min
Period 3 10:30 AM 11:25 AM 55 min
LUNCH 11:25 AM 12:00 PM 35 min
Passing 12:00 PM 12:05 PM 5 min
Period 4 12:05 PM 1:00 PM 55 min
Passing 1:00 PM 1:05 PM 5 min
Period 5 1:05 PM 2:00 PM 55 min
Passing 2:00 PM 2:05 PM 5 min
Period 6 2:05 PM 3:00 PM 55 min
8th Grade Regular Bell Schedule Except Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:25 AM 55 min
Passing 9:25 AM 9:30 AM 5 min
Period 2 9:30 AM 10:25 AM 55 min
Passing 10:25 AM 10:30 AM 5 min
Period 3 10:30 AM 11:25 AM 55 min
Passing 11:25 AM 11:30 AM 5 min
Period 4 11:30 AM 12:25 PM 55 min
LUNCH 12:25 PM 1:00 PM 35 min
Passing 1:00 PM 1:05 PM 5 min
Period 5 1:05 PM 2:00 PM 55 min
Passing 2:00 PM 2:05 PM 5 min
Period 6 2:05 PM 3:00 PM 55 min
Wednesday Minimum Day Bell Schedule Wednesdays are Minimum Days for Both Grades
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:08 AM 38 min
Passing 9:08 AM 9:13 AM 5 min
Period 2 9:13 AM 9:51 AM 38 min
Passing 9:51 AM 9:56 AM 5 min
Period 3 9:56 AM 10:34 AM 38 min
Passing 10:34 AM 10:39 AM 5 min
Period 4 10:39 AM 11:17 AM 38 min
Passing 11:17 AM 11:22 AM 5 min
Period 5 11:22 AM 12:00 PM 38 min
Passing 12:00 PM 12:05 PM 5 min
Period 6 12:05 PM 12:43 PM 38 min
Lunch / Dismissal 12:43 PM 1:15 PM 32 min
District Minimum Days Includes All Grades
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:05 AM 35 min
Passing 9:05 AM 9:10 AM 5 min
Period 2 9:10 AM 9:45 AM 35 min
Passing 9:45 AM 9:50 AM 5 min
Period 3 9:50 AM 10:25 AM 35 min
Passing 10:25 AM 10:30 AM 5 min
Period 4 10:30 AM 11:05 AM 35 min
Passing 11:05 AM 11:10 AM 5 min
Period 5 11:10 AM 11:45 AM 35 min
Passing 11:45 AM 11:50 AM 5 min
Period 6 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Lunch / Dismissal 12:30 PM 1:00 PM 30 min